Wednesday, November 23, 2016

YÊU, VÀ ĐƯỢC YÊU - ĐCL

Thưa quý ACE, 
Từ bài viết nầy của tác giả Huy Phương, tôi thấy tâm đắc, và đã cảm tác nên bài thơ sau...ĐCL
No comments:

Post a Comment