Friday, November 25, 2016

MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU THẦM - ĐCL

Thưa quý ACE,
Từ bài viết nầy của tác giả Võ Kỳ Điền, tôi đã cảm tác nên bài thơ, Một Thời Ta Đã Yêu Thầm...


No comments:

Post a Comment