Saturday, October 22, 2016

BIỆT KINH KỲ

Hát bài này tôi bâng khuâng nhớ về tháng 7 năm 1972 . tôi đã giã từ nếp sống thư sinh để bước vào cuộc sống phong sương . Trong thời gian ngắn tôi đã kịp lưu dấu giày lên khắp 4 vùng chiến thuật .

No comments:

Post a Comment