Saturday, August 6, 2016

Trông người lại gẩm đến ta

Tonomi Inada - Bộ trưỡng Quốc phòng Nhật Bản

No comments:

Post a Comment