Thursday, August 4, 2016

Mời nghe = Về đâu mái tóc người thương ...

Thời buổi nầy - ít thấy người tốt = giúp người nghèo - khiếm tật ....

No comments:

Post a Comment