Sunday, July 17, 2016

Đố Vui, Nhà Trắng ở đâu .. ??? - Post by ĐCL

Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy nhà trắng ở đâu?
Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy nhà trắng ở đâu?

No comments:

Post a Comment