Monday, July 18, 2016

Mời qua Paris xem Lễ Quôc Khánh 7-14-2016 .....

Ngày vui không trọn vẹn của nước Pháp...

No comments:

Post a Comment