Saturday, June 11, 2016

Cái tổ của tui -NTT


Và đây là cái tổ của nhà tui.

Những con chim rất dễ thương của gia đình.


No comments:

Post a Comment