Monday, May 2, 2016

NỮ SINH ĐI THI - Post by ĐCL

Mấy ông giám thị còn khuyến khích để đi bắt...đề thi...Chánh chủ khảo Thích Lá hoan hô 2 tay..hehehe...ĐCL


No comments:

Post a Comment