Monday, May 16, 2016

Muốn khá hơn trong tương lai thì phải nhận rõ sự thật ngày nay.

Ở một nơi nào đó có một số người chuyên sử dụng tất cả thì giờ và tâm trí để cải chầy cải chối lưà gạt lẫn nhau trong cuộc sống thì may mắn thay ở nơi kia lại có vô số người âm thầm chấp nhận sự thật và cùng giúp đở nhau mằn mò tiếp nối cỏi đời ô trọc.
Chỉ là một sáng kiến nhỏ của những sinh viên phương Tây chưa hay không có bằng Tiến sĩ nhưng hiệu quả rất là to lớn đối với phụ nữ cùng bao trẽ thơ châu Phi nghèo khỗ. 
hdl

Hippo Roller used by kids in rural areas
Các em bé Phi châu đi lấy nước

Xin giả từ vĩ vảng nặng đầu quẹo cổ bởi chuyện nước non từ đây.

No comments:

Post a Comment