Saturday, May 7, 2016

MẸ TA TRẢ NHỚ VỀ KHÔNG - Đỗ Trung Quân - Designed by ĐCL

Nhân ngày của Mẹ, xin mời quý ACE đọc lại bài thơ cũ...để mà nhớ Mẹ...ĐCL


No comments:

Post a Comment