Tuesday, May 17, 2016

Cách trồng cây Hồng Anh leo - Nam Thanh

Anh Nam Thanh là quý tử của chị Tiểu Thu tức bà Hội đồng Cao Lảnh ở Canada. Mời bà con xem anh ta làm vườn.


No comments:

Post a Comment