Saturday, April 16, 2016

Đệ Nhị Thế Chiến

Ai thích nghiên cứu lịch sử một cách trung thực thì mời xem. Ai chết nhát, ai đang mang bầu, ai ưa khóc nhè, ai sợ ma xin đừng coi.
hdl


Tập 1/3

Tập 2/3

Tập 3/3

No comments:

Post a Comment