Wednesday, March 23, 2016

Cù lao Phố Biên Hòa - Thơ Bửu Truyền - Nguyễn Hửu Tân phổ nhạc

Xin mời các ACE thưởng thức bài thơ phổ nhạc về Biên Hòa. ĐCL

 Cù Lao Phố Biên Hòa: Thơ Bửu Truyền, Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và hát. 

No comments:

Post a Comment