Saturday, March 5, 2016

Đại Hội CFCM - Ngô Quyền và Thân Hữu 5/3/16

 Những hình ảnh đáng nhớ !