Wednesday, February 17, 2016

Bông vạn thọ......

Ngày Tết có mai - đào - cúc - huệ, nhưng không thể thiếu bình bông vạn thọ...

No comments:

Post a Comment